Tentoonstelling

Tentoonstelling 2017

KLEINDIERTENTOONSTELLINGVAN PLUIM- EN PELSDIEREN

ingericht door

KLEINDIERCLUB AVIVARIA V.Z.W.

Onder beheer van het Vlaams Verbond van fokkers van neerhofdieren v.z.w. en de provinciale kring Limburg.

Datum: 11 en 12 november 2017

Plaats: clublokaal Avivaria vzw, Heksenbergstraat 5-7 te Hasselt

Inschrijving: voor 20 oktober 2017 bij het secretariaat,

Sauwens S., Grote Negenbundersstraat 42, 3511 Kuringen

Inkorving:

- donderdag 09 november ’17 van 19u tot 21 uur

- vrijdag 10 november '17 van 07u30 tot 08u30

Keuring:

- vrijdag 10 november '17 vanaf 09 uur

Opening:

- zaterdag 11 november '17 van 10u -18u

- zondag 12 november ‘17 van 10u-17u

Prijsuitreiking:

-zaterdag 11 november 2017 vanaf 15 uur bij het tentoonstellingssecretariaat.

Uitkorving:

- zondag 12 november 2017 van 17u tot 18 uur.

Rekeningnummer van de vereniging: IBAN: BE75 0680 9145 4051 BIC: GKCCBEBB

Inkom: gratis

**********************************

Algemeen reglement van inwendige orde :

Artikel 1. - De wedstrijd of tentoonstelling wordt ingericht volgens de regels en de voorschriften van het algemene reglement keuringen-tentoonstellingen, de voorschriften van de provinciale kring het provinciaal verbond, van het Vlaams Verbond en de Landsbond, waaraan de deelnemers-tentoonstellers zich door hun inschrijving automatisch onderwerpen. De deelnemers-tentoonstellers kunnen het desbetreffende reglement raadplegen. Het ligt ter inzage. (07.09.1996).

Artikel 2. - De keuring der dieren heeft plaats op vrijdag 10 november 2017 vanaf 09u, volgens het predicatenstelsel (beheerraad Landsbond - 24 februari 2002). Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal.

Artikel 3. - De tentoonstelling staat open voor al de leden waarvan het Landelijk Verbond aangesloten is bij de Europese Entente.

De dieren zullen een erkend officieel merkteken dragen (ring of tatoeage). De exposanten der vijf Vlaamse provincies moeten in het bezit zijn van een fokkerskaart, waarvan het Nr. dient vermeld op het inschrijvingsformulier.

Artikel 4. - Kunnen ingezonden worden: alle erkende rassen en kleurslagen van grote hoenders, dwerghoenders, sierduiven, park- en watervogels, konijnen en cavia's.

Artikel 5. - De inschrijvingen voor deze gemengde tentoonstelling dienen uiterlijk tegen 20 oktober 2017 toe te komen bij Kleindierclub Avivaria vzw, p.a. Sauwens Sonja, de secretaris, Grote Negen-bundersstr. 42, 3511 Hasselt of per e-mail: avivaria@skynet.be.

Artikel 6. - De dieren dienen te worden ingeschreven per ras en kleurslag in de volgorde: mannelijk oud - vrouwelijk oud - mannelijk jong - vrouwelijk jong.

Gelieve duidelijk te vermelden bij de hoenders of ze behoren tot het grote of kleine ras.

Artikel 7. - De dieren staan onder toezicht van de dierenartsen Peter Vanden Bunder en Lambrighs Petra.

Artikel 8. - Het inschrijvingsgeld bedraagt:

- 3,00 EUR/dier

- De palmares is verplichtend voor alle deelnemers, één per gezin. De prijs bedraagt 3,00 (elke deelnemer die minimum 10 dieren inschrijft, krijgt de palmares gratis) - het inschrijvingsgeld kan gestort worden op het rekeningnummer van de vereniging – IBAN: BE75 0680 9145 4051.

Artikel 09. - De te koop gestelde dieren moeten op het inschrijvingsblad vermeld worden, het zijn nettoprijzen voor de koper. Voor elk te koop gesteld dier zal de eigenaar 0,50 EUR per dier aan de club betalen. Voor elke wijziging, na inzending van het inschrijvingsformulier, wordt er 0,50 EUR per wijziging gevraagd voor administratiekosten.

De prijzen worden aangebracht aan de kooien. In de catalogus worden de te koop gestelde dieren vermeld aangeduid met “X”. De verkoopsom wordt uitbetaald tijdens de show of bij de uitkorving.

Artikel 10 - De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal. Een waakdienst zal ingesteld worden.

Artikel 11 – Prijzen kunnen afgehaald worden vanaf zaterdag 11 november 2017 vanaf 15 uur bij het tentoonstellingssecretariaat, in het clublokaal van Avivaria, Heksenbergstraat 5-7 te Hasselt.

Artikel 12 - Onvoorziene gevallen worden beslecht door het inrichtende comité in samenwerking met de provinciale afgevaardigde.

Artikel 13 - Door zijn inschrijving verklaart de exposant zich akkoord met dit reglement.

Artikel 14 - Van de inschrijver wordt verwacht dat hij zijn dieren volgens de wettelijke bepalingen heeft ingeënt. De nodige bewijsstukken dienen afgegeven te worden aan het secretariaat bij inkorving.

Artikel 15 - Bij gelijkheid der punten dient men rekening te houden met: jong gaat voor oud, en mannelijk gaat voor vrouwelijk.

Artikel 16 - Volgende keurmeester maken deel uit van de jury:

- duiven: de Heer Marcel Punie

- krielen en hoenders: de Heren Roger Struyf en Marc Lambrechts

- park- en watervogels: Boudewijn Goddeeris en Alfons Reynaers

- konijnen en cavia’s: de Heren Wilfried Dewit en Theo Voorter

Voorzitter van de hoofdjury is onderlijnd.

- afgevaardigde Provinciaal Verbond: de heer Jean Dupont

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

§ In- en uitkorving der dieren moet gebeuren door de aangeduide tentoonstellingscommissaris of zijn bevoegde assistent.

§ Niet-clubleden krijgen voorrang bij het uitkorven.

§ Iedere verkoop van dieren moet gebeuren door bemiddeling van een tentoonstellingscommissaris, na zich te wenden tot het technische secretariaat van de tentoonstellingen. Verkochte dieren kunnen dadelijk meegenomen worden, behalve de dieren die een titel behaald hebben van "Beste dier".

§ De inrichters wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor de slechte of onduidelijke opgestelde inschrijvingsformulieren.

§ Na de inkorving, is het verboden de dieren aan te raken, te plagen of uit te kooien. Deze regel geldt ook voor de eigenaar van de tentoongestelde dieren.

§ Ingeschreven dieren mogen enkel vervangen worden door dieren van hetzelfde ras, kleurslag, geslacht en leeftijd.

P R I J Z E N:

a) BESTE DIER – GELDPRIJS VAN 12,50 EUR:

§ Om in aanmerking te kunnen komen moet het dier een minimum predikaat "94" behalen.

§ om vast te stellen bij welke indeling de dieren behoren zullen de inrichters zich enkel houden aan de Belgische standaarden en de N.H.D.B.

§ indien de dieren niet vermeld staan in één van deze standaar-den, beslist de vereniging in welke diergroep zij behoren.

§ de diersoorten zullen als volgt worden ingedeeld:

* Belgisch * niet-Belgisch

- hoenders - hoenders

- krielen - krielen

- konijnen - konijnen

- duiven - duiven

* cavia's

* park- en watervogels :

- gedomesticeerde parkvogel

- gedomesticeerde watervogel

- niet-gedomesticeerde parkvogel

- niet-gedomesticeerde watervogel

b) PRIJZENGELD – AAN TE DUIDEN DOOR DE KEURMEESTERS Voorwaarden:

§ De dieren worden zoveel mogelijk per ras en kleurslag gebundeld in reeksen van 10 dieren.

§ Indien het aantal dieren in de reeks meer of minder is dan 10, worden de prijzen aangepast naargelang het aantal dieren.

§ Er wordt geen rekening gehouden met het geslacht.

§ Het tentoonstellingsbestuur zal indien nodig de groepen samenstellen door zoveel mogelijk aanverwante rassen te groeperen.

§ Na de keuring worden de ondertekende lijst van de samengevoegde dieren aangeplakt in de tentoonstellingsruimte.

1) A rato van 10 dieren van hetzelfde ras worden volgende prijzen uitgereikt:

§ 7,50 EUR voor het beste

§ 5,00 EUR voor de 2de beste

§ 2,50 EUR voor het 3de beste dier.

2) A rato van 10 dieren van verschillende rassen worden volgende prijzen uitgereikt:

§ 5,00 EUR voor het beste

§ 5,00 EUR voor de 2de beste

§ 2,50 EUR voor het 3de beste dier.

§ 2,50 EUR voor het 4de beste dier

c) ELKE JEUGDDEELNEMER -18 jarigen krijgen een aandenkingsgeschenk.

d) PRIJS NEERHOF TIENEN

Beste Tiense Vechter (Indien geen Tiense Vechter aanwezig is, gaat de prijs naar de beste fazant Lady Amherst of vervolgens naar de beste Antwerpse Baardkriel).

e) INTERCLUB-PRIJS: VZW Angora Brugge -VZW Avivaria –Kleinveebond Geel

Speciale geldprijzen zullen gegeven worden aan de liefhebbers die meedoen aan de tentoonstellingen van de drie in de titel vermelde clubs. Er wordt een prijzenpot voorzien van in totaal 300 euro door de 3 verenigingen. De liefhebber kan meedoen met zoveel rassen als hij wil en dit zonder aanduiding, hij kan maar met 1 diergroep meedingen naar de prijzenpot. Op iedere tentoonstelling wordt het resultaat van zijn 5 beste dieren in elke diergroep in aanmerking genomen. De enige voorwaarde is dat hij op alle drie de tentoonstellingen exposeert in dezelfde diergroep.

Bijvoorbeeld exposeert hij in Geel en Hasselt met eenden en krielen, en in Brugge met krielen en cavia’s dan komen de krielen in aanmerking en niet de cavia’s en eenden. In de veronderstelling dat hij op alle drie de tentoonstellingen met krielen en cavia’s exposeert, en hij met zijn cavia’s 92 punten en met zijn krielen 88 punten behaalt dan dingen zijn cavia’s mee voor prijzen en niet zijn krielen.

Prijzengeld is ingedeeld in 2 blokken.

· 100 euro verdeeld over de eerste 10 deelnemers in de eindrangschikking.

· 200 euro verdeeld over alle deelnemers aan de hand van de behaalde punten.

Diergroepen zijn: duiven, cavia’s en konijnen, kippen, park- en watervogels.

Verdeling prijzengeld rangschikking:

1ste prijs 25 euro

2de prijs 20 euro

3de prijs 15 euro

4de prijs 10 euro

5de tot en met de 10de prijs 5 euro

Het resterende prijzengeld 200 euro wordt verdeelt a rato van het aantal behaalde punten en het aantal deelnemers.

Het prijzengeld wordt gedeeld door het totaal van alle punten van alle deelnemers die voldoen aan de voorwaarden.

Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal behaalde punten per deelnemer en wordt uitbetaald.

Voorbeeld:

4000 punten totaal alle deelnemers samen / 200euro

=> 0,05 euro per punt

500 punten behaald = 25 euro

Uitbetaling prijzengeld: Het geld wordt 1 maand na de laatste tentoonstelling overgeschreven.

Iedereen die deelneemt en aan de voorwaarden voldoet ontvangt dus een prijs.

f) AANDENKINGSGESCHENK

§ Iedere deelnemer, met minstens 5 tentoongestelde dieren, ontvangt een aandenkingsgeschenk.

§ elke deelnemer die minimum 10 dieren inschrijft, krijgt de palmares gratis.

REGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP

De deelnemers die in aanmerking wensen te komen om als clubkampioen aangeduid te worden, dienen lid te zijn van Kleindierclub Avivaria v.z.w. Zij dienen minstens vijf dieren in te zenden van dezelfde diergroep.

De 5 beste predicaten worden samen geteld. Bij gelijkheid der punten dient men rekening te houden met: jong gaat voor oud, en mannelijk gaat voor vrouwelijk.

Bij verdere gelijkheid der punten dient men rekening te houden met het zesde, daarna met het zevende, ... hoogste predicaat van deze diergroep.

De diergroepen zijn:

- cavia's - konijnen

- krielen - hoenders

- duiven

- gedom. park- en watervogels - niet gedom. park- en watervogels

Prijs verbonden aan het clubkampioenschap:

Onze clubkampioenen verwachten wij, samen met hun partner, op de jaarlijkse barbecue (augustus 2018). Aan hen en een begeleider wordt de menu gratis aangeboden.

Namens Kleindierclub Avivaria v.z.w

Inschrijfformulier + affiche

Hier download je het formulier

Hier de affiche

Avivaria VZW