Jaarlijkse ruil- en verkoopdagen

RUIL- EN VERKOOPDAGEN

27 & 28 AUGUSTUS 2022

KLEINDIERKLUB AVIVARIA vzw, Heksenbergstraat 5-7, Hasselt

Goed om weten:

- Uiterste inschrijvingsdatum: 20 augustus ’22 - formulier downloaden

- Opbouw hokken en parketten: 24 augustus vanaf 19u00

- Inkorven binnenkooien: - vrijdag 26 augustus van 20u en 21u

- zaterdag 27 augustus van 8u tot 8u30

Inkorven buitenparket: zaterdag 27 augustus vanaf 08u

Plaatsen stand met aanverwante artikelen: zaterdag vanaf 08u

- Verkoop dieren: de verkoop start zowel binnen als buiten om 09u

- Aanvullen of prijswijziging binnenhokken: zaterdag vanaf 13u

- Uitkorving niet-verkochte/te ruilen dieren: zondag 28 augustus tussen 16u en 16u30

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ALGEMEEN REGLEMENT

- deelname kan door iedereen, ook niet clubleden.

- alle dieren, die onze vereniging patroneert, mogen aangeboden worden.

WETTELIJKE REGLEMENTERING:

Het vaccineren moet met “de naald” gebeuren in ons land en niet via het drinkwater zoals

bijvoorbeeld in Nederland.

De vaccinatie moet ten minste 15 dagen en ten hoogste 9 maanden voor de verplaatsing

gebeuren.

Voor het F.A.V.V. moeten we enkel het pluimvee (uitgezonderd watervogels) vaccineren;

daarom is het ook belangrijk dat de dieren geringd zijn. Voor konijnen en cavia’s wordt noch

een oormerk noch een vaccinatie door de instanties gevraagd.

De dieren staan onder toezicht van de veearts mevrouw Petra Lambrighs

A. BINNENHOKKEN : (onder toezicht van de vereniging)

• Deelname in de onkosten: 0,50 EUR per hoknummer (max. een trio per hoknummer),

verdere onkosten dienen er niet vergoed te worden. LEDEN KRIJGEN BINNEN 6

HOKNUMMERS GRATIS – NIET-LEDEN KRIJGEN 4 HOKNUMMERS GRATIS!

OPGELET: LEDEN KRIJGEN OP DE TENTOONSTELLING 0,50 EURO REDUCTIE PER DIER VOOR

IEDER BETALEND HOKNUMMER TIJDENS DE VERKOOPDAGEN. (vb. 5 betalende hoknummers

op de ruil- en verkoopdagen is 5 x 0,50 € korting bij inschrijving van 5 dieren op de TT)

• De dieren worden per hoknummer geruild of verkocht.

• Lege hokken mogen aangevuld worden, niet noodzakelijk met dezelfde diersoorten of in

dezelfde kleurslagen. Een vergoeding van 0,50 EUR /hoknummer wordt aangerekend.

Men dient het secretariaat hiervan in kennis te stellen.

• Prijswijzigingen kunnen op zaterdag pas vanaf 13 uur.

• Vermelden van ring- of tatoeëernummer op het inschrijvingsformulier is dringend

aangeraden (bij niet vermelding kan de vereniging niet instaan voor het exact

terugplaatsen van eventueel uitgebroken dieren).

• Zieke of gekwetste dieren, evenals kruisingen, worden geweigerd.

• Men dient de wettelijke reglementeringen in acht te nemen. DE STANDHOUDER

GEEFT HET ENTFORMULIER AF AAN HET TENTOONSTELLINGSECRETARIAAT.

• Prijzen, zoals vermeld op het officiële inschrijvingsformulier, worden op de kooien

aangebracht, gelieve deze bij inkorving te checken.

• Bij het inzenden van de inschrijvingsformulieren dienen de prijzen vermeld te staan op het

inschrijvingsformulier.

• Er wordt een witte kaart met de rasnaam van het dier aangebracht op het hok, samen met

dezelfde genummerde groene kaart.

• Indien de groene kaart verwijderd wordt, betekent dit dat je het desbetreffende dier(en)

wenst aan te schaffen. De geruilde en/of gekochte dieren mogen onmiddellijk

meegenomen worden onder begeleiding van iemand van het bestuur of een gemachtigde

van de vereniging.

Na het verwijderen van de groene kaart, moet de aankoop/ruil binnen het uur vereffend

worden bij het tentoonstellings-secretariaat.

• De vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen,

sterfte, ziekte of diefstallen.

• Er zal gezorgd worden voor permanent toezicht en nachtwacht.

• Voor gevallen niet voorzien in het reglement beslist het inrichtend bestuur.

• Binnen deze ruimte mag géén transportmateriaal meegenomen worden.

• Dieren in- of uitkooien mag enkel onder begeleiding van iemand van het bestuur of een

gemachtigde van de vereniging.

Bij inkorving wordt er voorrang verleend aan de reglementair ingeschreven dieren.

Bij wijziging verwijzen we je door naar het 2de secretariaat.

B. DIERPARKET (BUITENPARKET) (onder eigen toezicht)

• Deelnemers dienen zich op voorhand in te schrijven

• Deelname in de onkosten: 5,00 EUR/parket.

• Aankruisen of men 1 of 2 dagen aanwezig is

• Zieke of gekwetste dieren, evenals kruisingen, worden geweigerd

• Men dient de wettelijke reglementeringen in acht te nemen. DE STANDHOUDER

LAAT AAN DE MARKTVERANTWOORDELIJKE HET ENTFORMULIER ZIEN aan de

toegangspoort.

• De dieren worden zelf door de parkethouder geruild of verkocht (de standhouder zorgt

zelf voor dozen of kisten).

• Het « registratieformulier » dient ingevuld en afgegeven te worden aan het secretariaat

van de inrichtende vereniging (wettelijke verplichting).

C. STAND MET AANVERWANTE ARTIKELEN (GEEN DIEREN)

• Andere standen (vb. boeken, bloemen, …): gratis (tafels van 2 meter).

• Aankruisen of men 1 of 2 dagen aanwezig is

OPGELET:

De vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, sterfte,

ziekte of diefstallen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Dit kan je samen met het reglement aanvragen bij de vereniging: avivaria@skynet.be.

Invullen, opslaan en daarna per e-mail terugzenden en dit uiterlijk tegen 20 augustus

2022.

INSCHRIJVING ZENDEN NAAR :

Sauwens Sonja, Grote Negenbundersstr. 42, 3511 Kuringen of naar avivaria@skynet.be.

VERKOOPWEEKEND :

- Zaterdag 27 augustus ‘22 van 09u tot 16u

- Zondag 28 augustus '22 van 09u tot 16u

- De verkoop start om 09u; wij vragen aan alle inzenders om zich aan dit startuur te houden.

Dank u

- Geïnteresseerden kunnen tussen 8u en 8u45 enkel een kijkje nemen bij het aanbod.

OPGELET:

- Kofferbakverkoop mag niet - zo krijgen we moeilijkheden met de overheid - (zowel de

vereniging als de verkoper kan in de problemen komen)

INKORVING:

- Voor de binnenhokken:

▪ liefst op vrijdag 26 augustus tussen 20u00 en 21u

▪ zaterdag 27 augustus tussen 8u en 8u45

- Buitenparketten of andere standen: (poort gaat pas open om 08 uur)

▪ zaterdag tussen 8u en 8u45

- Bij niet tijdig inkorven dient men te wachten tot na de opening van de beurs.

UITKORVING:

Zondag 28 augustus van 16u tot 16u30.

PLAATS :

Kleindierklub Avivaria vzw, Heksenberg-straat 5-7 te Hasselt

Voor inlichtingen kan je op zaterdag 27/8 en zondag 28/8 terecht op het nummer:

011/22.79.80